Julkisuuslaki

Julkisuuslain mukainen tietopyyntö

Tornion kaupunki vastaa viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (JulkL 621/1999) mukaisiin tietopyyntöihin viivytyksettä, viimeistään kahden viikon kuluessa.

Oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta (JulkL 9 §)

Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen.

Tiedonsaanti salassa pidettävästä asiakirjasta (JulkL 10 §)

Salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tai sen sisällöstä saa antaa tiedon vain, jos niin erikseen viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään. Kun vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä, tieto on annettava asiakirjan julkisesta osasta, jos se on mahdollista niin, ettei salassa pidettävä osa tule tietoon.

Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin (JulkL 11 §)

Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Oikeus saada tieto itseään koskevasta asiakirjasta (JulkL 12 §)

Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista 11 §:n 2 ja 3 momentissa säädetyin rajoituksen, jollei laissa toisin säädetä.

Pyytäjän tiedot

Tunnistus

Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista Suomi.fi Tunnistus -palvelussa.

Tunnistautumisen yhteydessä sinusta välitetyt tiedot:

Tunnistusajankohta
Tapahtumatunnus

Asiakirjat koskevat toisen henkilön tietoja, anna henkilön tiedot

Henkilö on

Asianosainen, hänen edustajansa tai avustajansa ei saa ilmaista sivullisille asiaosaisaseman perusteella saatuja salassa pidettäviä tietoja, jotka koskevat muita kuin asianosaista itseään. Asianosaisella tai hänen edustajallaan ei ole oikeutta käyttää tietoja muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon ne on annettu (JulkL § 23.2).

Asiakirjat

Ajanjakso, jota tietopyyntö koskee

Asianosaisuus

Asiaosainen on se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999 § 11

Asiakirjojen toimitus

Missä muodossa tieto/asiakirjat toimitetaan

Huom! Arkaluonteisia asioita ei pidä toimittaa tavallisella sähköpostilla; se ei ole riittävän suojattu!