Julkisuuslaki

Julkisuuslain mukainen tietopyyntö

Tornion kaupunki vastaa viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (JulkL 621/1999) mukaisiin tietopyyntöihin viivytyksettä, viimeistään kahden viikon kuluessa.

Oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta (JulkL 9 §)

Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen.

Tiedonsaanti salassa pidettävästä asiakirjasta (JulkL 10 §)

Salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tai sen sisällöstä saa antaa tiedon vain, jos niin erikseen viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään. Kun vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä, tieto on annettava asiakirjan julkisesta osasta, jos se on mahdollista niin, ettei salassa pidettävä osa tule tietoon.

Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin (JulkL 11 §)

Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Oikeus saada tieto itseään koskevasta asiakirjasta (JulkL 12 §)

Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista 11 §:n 2 ja 3 momentissa säädetyin rajoituksen, jollei laissa toisin säädetä.

Pyytäjän tiedot

Tunnistus

Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista Suomi.fi Tunnistus -palvelussa.

Tunnistautumisen yhteydessä sinusta välitetyt tiedot:

Tunnistusajankohta
Tapahtumatunnus

Asiakirjat

Ajanjakso, jota tietopyyntö koskee

Perustelut ja käyttötarkoitus

Asiakirjojen toimitus

Missä muodossa tieto/asiakirjat toimitetaan

Huom! Arkaluonteisia asioita ei pidä toimittaa tavallisella sähköpostilla; se ei ole riittävän suojattu!