Luvan hakijan ja laitoksen tiedot

1. Toiminta, jolle lupaa haetaan

Kyseessä on

2. Hakijan yhteystiedot

2.1 Hakijan yhteyshenkilö

2.2 Laskutusosoite

3. Laitoksen yhteystiedot

3.1 Laitoksen yhteyshenkilö

4. Voimassa olevat ympäristölupa-, vesilupa- tai muut päätökset ja sopimukset

Laitosalue ja sen ympäristö

5. Tiedot kiinteistöistä ja niillä sijaitsevista laitoksista ja toiminnoista sekä näiden omistajista ja haltijoista yhteystietoineen

6. Tiedot toiminnan sijaintipaikasta, ympäristöolosuhteista, ympäristön laadusta ja asutuksesta sekä selvitys alueen kaavoitustilanteesta

7. Selvitys toiminnan sijaintipaikan rajanaapureista sekä muista mahdollisista asianosaisista, joita toiminta ja sen vaikutukset erityisesti saattavat koskea

Laitoksen toiminta

8. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä lupahakemuksessa esitetyistä tiedoista

9. Uuden tai muutetun toiminnan aloittamisajankohta


10. Tuotteet, tuotanto, tuotantokapasiteetti, prosessit, laitteistot, rakenteet ja niiden sijainti laitosalueella

11. Raaka-aineet, kemikaalit, polttoaineet ja muut tuotantoon käytettävät aineet, niiden varastointi, säilytys sekä kulutus ja veden käyttö

12. Energian käyttö ja arvio käytön tehokkuudesta

13. Vedenhankinta ja viemäröinti

14. Arvio toimintaan liittyvistä ympäristöriskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä toimista häiriötilanteissa

15. Liikenne ja liikennejärjestelyt

16. Selvitys mahdollisesta ympäristöasioiden hallintajärjestelmästä

Päästöt, kuormitus ja jätteet

17. Päästöjen laatu ja määrä

A. Päästölähteet sekä päästöjen laatu ja määrä vesistöön ja viemäriin

B. Päästölähteet sekä päästöjen laatu ja määrä ilmaan

C. Päästölähteet sekä päästöjen estäminen maaperään ja pohjaveteen

D. Melupäästöt ja tärinä

18. Selvitys päästöjen vähentämisestä ja puhdistamisesta (voidaan yhdistää ylläoleviin kohtiin A–D)

19. Syntyvät jätteet ja niiden ominaisuudet, määrät, varastointi sekä edelleen toimittaminen

20. Selvitys toimista jätteiden määrän tai niiden haitallisuuden vähentämiseksi sekä jätteiden hyödyntämisestä omassa toiminnassa

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta paras käytäntö (BEP)

21. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) soveltamisesta

22. Arvio päästöjen vähentämistoimien ristikkäisvaikutuksista

23. Arvio ympäristön kannalta parhaan käytännön (BEP) soveltamisesta

Direktiivilaitosta koskevat lisätiedot

24. Direktiivilaitosta koskevat lisätiedot

A. Pääasiallista toimintaa koskeva vertailuasiakirja ja päätelmät

B. Toimintaa koskevat muut vertailuasiakirjat ja päätelmät

C. Esitys YSL 78 §:n mukaisiksi päästötasoja lievemmiksi päästöraja-arvoiksi perusteluineen

D. Arvio perustilaselvityksen laatimistarpeesta

E. Hakemukseen on liitettävä luvan tarkistamisen yhteydessä seuraavat tiedot:

Vaikutukset ympäristöön

25. Arvio toiminnan eri vaikutuksista ympäristöön

A. Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen

B. Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön

C. Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön

D. Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutukset

E. Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen

F. Melun ja tärinän vaikutukset

G. Ympäristövaikutusten arviointi

Tarkkailu ja raportointi

26. Toiminnan ja vaikutusten tarkkailu ja raportointi

A. Käyttötarkkailu

B. Päästötarkkailu

C. Vaikutustarkkailu

D. Mittausmenetelmät ja -laitteet, laskentamenetelmät sekä niiden laadunvarmistus

E. Raportointi ja tarkkailuohjelmat

Vahinkoarvio

27. Vahinkoarvio ja vahinkoa estävät toimenpiteet sekä korvaukset

A. Arvio vesistöön kohdistuvista vahingoista

B. Toimenpiteet vesistöön kohdistuvien vahinkojen ehkäisemiseksi

C. Korvausesitys vesistöön kohdistuvista vahingoista

D. Toimenpiteet muiden kuin vesistövahinkojen ehkäisemiseksi

Tunnistautuminen ja muut tiedot

Tunnistus

Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista Suomi.fi Tunnistus -palvelussa.

Tunnistautumisen yhteydessä sinusta välitetyt tiedot:

Tunnistusajankohta
Tapahtumatunnus

28. Hakemukseen on liitettävä:

Tarpeen mukaan: